روز واقعه - ۳   

   فضای لازم  - بر اساس آمار ، از ۱۰۰  سولهء بحران که قرار است در تهران ایجاد

  شود ، تا امروز حدود ۷۰  دستگاه آماده شده  اما باید در نظر داشت که تهران

  حدود ۱۳۰ محلهء اصلی دارد بنابراین با احداث تمامی یکصد دستگاه ، باز هم

   معدل بهره مندی محلات تهران کمتر از یک دستگاه است . علاوه بر این نگاه

   ما تنها به تهران نباید باشد و سایر کلانشهرها نیز باید از حداقل هایی بهره

   داشته باشند .

   ضمن ستایش از حرکت انجام شده باید توجه داشت که امکانات فوق ضمن

   اینکه قادر به پوشش حجم عظیم نیازهای گوناگون ،در صورت بروز سانحهء

   فراگیر، نخواهند بود ، اصولا فاقد برخی کاربری های حیاتی هستند .

   فی المثل همزمان با اسکان آسیب دیدگان نمی توان به عنوان محل دپوی

   اجساد از آنها استفاده کرد .

   راه حل بالنسبه مناسبی که می توان پیشنهاد کرد ، در نظر گرفتن چند

   فضای وسیع تحت عنوان  دشت نجات است که باید از پیش مکانیابی و

   به مردم معرفی شوند . تعداد این دشت ها حداقل باید ۵ عدد باشد .یک

   دشت مرکزی و برای هریک از ۴ جهت اصلی نیز ۱ دشت .

   این مکانها حتما باید به صورت فضای باز باشند تا امکان برپایی چادر ،استقرار

   نیروها و ادوات امداد و نجات ، استقرار درمانگاههای سیار ،استقرار سرویس

  -های بهداشتی ، استقرار تجهیزات ارتباطی ، استقرار نیروهای امنیتی و

   ستادی، دپوی موقت آوار و ضایعات ، دپوی موقت اجساد برای شناسایی

   و ده ها کاربری دیگر را دارا باشند .

  پادگان هایی که قرار است به خارج شهرها منتقل شوند از بهترین گزینه ها

  هستند و در صدر آنها فرودگاه و پادگان دوشان تپه را می توان نام برد .

  حتی حفظ باندهای پرواز موجود در این فرودگاه می تواند محل بسیار مناسبی

   برای نشست و برخاست هواپیما و هلیکوپترهای امدادی است که ازداخل یا

  خارج کشور اعزام شده اند . بدیهی است در صورت انتخاب و معرفی چنین

  دشت هایی ، در اولین لحظات باید به فکر تامین امنیت آنها بود . فرقی

  نمی کند سیل باشد یا زلزله ، نیواورلئان باشد یا بم . غارتگری و  اغتشاش

  اولین پدیده های پس از هر سانحهء فراگیر هستند ... 

لینک