بزرگراه تهران - شمال
          ضرورت کاهش آثار تخريبي ( ٢ )
 
 سيستم راه سازي ما داراي اشکالات گوناگوني است
 که مبحث ديگري دارد . پس از انقلاب بيشترين توجه به
 کميت راه شده و اينکه تا ميشود جاده و راه آهن و اتو
 - بان کشيد.در مقابل کمترين توجه به کيفيت راه شده
 است،آمار بسيار بالاي تصادفات جاده اي به وضوح اين
 مطلب را نشان ميدهد.عوامل متعددي دراين ميان نقش
 دارد اما ميتوان روي مؤلفه آشکار  "  سعي در کاهش
 هزينه ها " و مؤلفه پنهان " نگرش جبهه اي و جهادي
 در احداث راه "  تأمل بيشتري نمود .
 دو مؤلفه فوق موجب شده که اکثر جاده ها " کفي "
 احداث شوند يعني کاملا  هم تراز  با حاشيه و بستر
 خود . حال ديگر جاده ها را بالا نمي آورند . بالا آوردن
 جاده مزاياي بسياري دارد که از مهمترين آنها ميتوان
 به  غرقاب نشدن جاده  هنگام بارندگي اشاره کرد  .
 مکررا مي بينيم و مي شنويم که با يک رگبار کوتاه ،
 چند جاده بسته ميشود و با يک بارندگي ،  مسافت
 زيادي از چند جاده شسته و تخريب ميشود .    ...
 
  
لینک