آمارهايي با نتايج از پيش تعيين شده   
 
درآخرين سرشماري ملي که درسال ٨٥ صورت گرفت گزينه کوتاهي به
پاسخنامه اضافه شده بود درمورد وضعيت اشتغال .
به اين صورت که به گزينه هاي شاغل ، بيکار،بازنشسته و...که قبلا نيز
بودند ، " درجستجوي کار " نيز اضافه شده بود . به اين ترتيب   ازميان
جمعيت فعال که بيکار بودند سوال مي شد که آيا درجستجوي کارهستند
يا خير! بديهي است که پاسخ همه مثبت باشد . به اين ترتيب -وتنها با
افزودن يک جمله ساده به پاسخنامه - تعداد بيکاران کشور به صورت
قابل توجهي کاهش يافت !!
به همين سادگي ...
لینک