هياهو براي هيچ !   
 
دوروز پيش مجلس قانوني تصويب کرد که حداکثر تا سال ١٣٩١ يعني حدود
٥ سال ديگر يارانه بنزين و گازوئيل قطع شود . دردرستي اين تصميم شکي
ندارم . ما دريک جاهايي گراني کاذب داريم (نظيرخودرو) و درجاهايي ديگر
ارزاني کاذب داريم (نظيربنزين و نان ) . به هرحال و با هرسختي که شده
بايد روزي اقتصاد ما موازنه شود و تعادل بين همه بخشها برقرار گردد .
اما نميدانم چرا حتما بايد لقمه را ازپشت سردردهان بگذاريم . آيا واقعا نمي
- شد بدون تمسک به يک بوروکراسي حجيم به همين مقصود نايل شويم؟
في المثل با افزايش پلکاني بهاي سوخت دراين ٥ سال به حذف يارانه
برسيم ؟ ... بوروکراسي گازوئيل هم که درراه است ...
... به ياد دارم هنگاميکه عراق ازکويت عقب نشيني کرد تقريبا تمام چاهها
و تاسيسات نفتي آنرا آتش زده و تخريب نمود . بلافاصله پس ازبازگشت
حاکمان کويت ،به مدت چندماه ( ٣ يا ٦ - دقيقا به ياد ندارم ) بنزين دراين
کشور"رايگان" اعلام شد تا مشوقي باشد براي بازگشت سريع اوضاع به
حالت قبل ازاشغال . بعد هم که بنزين پولي شد بازهم بلافاصله قيمت معقولي
برآن نهادند ( نه يک قيمت کاذب يارانه اي) . اين درحالي است که درکشور
ما تا مدتها پس ازپايان جنگ هنوز بنزين و صابون وپودرو تخم مرغ و...
کوپني بود . جاي تاسف بسياردارد که ما هنوز بوروکراسي عظيمي به نام
ستاد بسيج اقتصادي را همچنان رها نمي کنيم ، آنهم تنها براي دوسه قلم
کالاي باقيمانده و "يارانه تعادلي!" . تاچند وقت ديگر هم قراراست کوپنهاي
مرحله جديد توزيع گردد ... بنزين آزادمان را هم دوباره وارد سيستم عظيم
بوروکراسي زائد کرديم و چندي ديگرهم گازوئيل ... و صد افسوس .
آيا امکانات يا مديريت يا سرمايه هاي ما به اندازه کويت_قوطي کبريتي
نيست ؟ تا کي مي خواهيم شعارکوچک شدن دولت را بدهيم اما مدام برحجم
اين بوروکراسي انگل و ناکارامد بيافزائيم ؟
لینک