مناسبتها و مشارکتها !   

به مناسبت هفته منابع طبیعی ....

به مناسبت روز هوای پاک ....

به مناسبت روز جهانی پاکسازی کوهستان ....

به مناسبت روز محیط زیست ....

به مناسبت روز درختکاری ....

به مناسبت روز انس با طبیعت....

به مناسبت روز جهانی حیات وحش ....

به مناسبت روز حفاظت از تالابها ....

به مناسبت روز آبخیز داری ....

به مناسبت روز مرتع داری ....

به مناسبت ..............................

دیگران ریختند و ما جمع کردیم  /  باز هم دیگران خواهند ریخت تا ما جمع کنیم !

( بازم بگین ، هنر نزد ایرانیان است و بس ، گزافه گوئی است !! )

لینک