چرخهء رسمي آفلاتوکسين   
 
دريک محمولهء چند تني پستهء ايران که به اروپا مي رسد کافي است فقط
چند ميليگرم آفلاتوکسين يافت شود تا نه تنها کل محموله مرجوع گردد بلکه
بلافاصله به کليه کشورهاي جهان هشدارداده مي شود که دقت بيشتري نسبت
به مواد غذايي وارد شده ازايران نمايند ... صادرکننده ايراني هم به ناچار!!
محموله مرجوعي را درداخل کشور به فروش مي رساند .
 
حالا به اصل موضوع مي رسم که وانت بارهاي تحت نظر شهرداري نان
خشک - اغلب کپک زده - منازل را جمع آوري وبه مراکزتوليد غذاي دام
و طيور تحويل مي دهند . آفلاتوکسين وارد شيروسايرمحصولات دامي شده
و خودمان دوباره آنرا ميل مي کنيم . بي دليل نيست درشيوع برخي امراض
گوارشي يا سرطان حائزرتبهء اول درجهان هستيم .
لینک