مصوبهء غيابي ؟   
 
ديروز مکررا خوانديم و شنيديم و ديديم که مجلس براي زمين هاي بايرعوارض ساليانهء
١٢ درصدي وضع کرده که به جاي خود مي تواند مفيد باشد اما سوالات زيررا پاسخي
يافت نشد ، شايد شما بدانيد :
 
١- ازسالها قبل چنين عوارضي وجود داشته و هرکسي هم که پرداخت نمي کرده موقع
نقل و انتقال يا واريزماليات برارث يا ... تا دينارآخر،اصل و فرعش را دريافت مي کردند.
 
٢- حالا اين عوارض قرارشده جايگزين قبلي شود يا اضافه برقبلي معلوم نيست اما حالت
دوم محتمل تر است چون همين قانون تجميع عوارض را وضع کردند که بقيهء عوارض
متفرقه و متعدد حذف شود درحاليکه تجميع عوارض هم به ليست ساير عوارض اضافه
شد !!
 
٣- حالا اين عوارض عطف به ماسبق مي شود يا نه معلوم نيست ولي به احتمال زياد
 سال تاسيس بلديهء تهران ( همين صدسال پيش ) مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت .
نيک به ياد دارم حدودا سال ٥٩ بود که اعلام شد هرکس ازسال ٥٥ به بعد خط تلفن
خريده بايد ٢٥ هزارتومان ديگرهم بدهد !چون آن موقع ارزان خريده !!! باورکنيد
جوک نيست .( قابل توجه پليس محترم ١١٠ درباب مصاديق زورگيري ! )
 
٤- آيا زمين هايي را که سالهاست کميسيون محترم ماده ٥ يا مواد ٦و٨ يا ماده ١٢
يا سازمان زمين شهري يا وزارت مسکن يا ارگانهاي نظامي يا ............ بلوکه
کرده و صاحبان آنها را به خاک سياه نشانده و کرکر هم به ريش خلق الله خنديده اند
نبايد ديناري - حتي ١% - به صاحبان املاک خسارت پرداخت کنند ؟؟ ولي لابد
عوارض را از حلقوم اصحاب سند رسمي و ايضا ورثهء! کثير ايشان بيرون
خواهند کشيد!!
 
٥ - و اما ...
ديروز مکررا خوانديم و شنيديم و ديديم که مجلس شورا، هم ديرتر تشکيل جلسه
داده و هم زودترتعطيل شده است .چرا ؟ چون بيش از ١٠٠ نفر غايب داشته که
نيمي از ايشان رفته بودند اردبيل گل بچينند و نيمي ديگر هم رفته اند مشهد گلاب
بياورند ! نتيجه اينکه مجلس از اکثريت افتاده و هرچقدرهم حضار صبرمي کنند
شايد چند نفري اضافه شده و مجلس به نصاب قانوني برسد ، نشد که نشد .
حالا ما مانده ايم که اين قانون را چه کساني تصويب کردند و رفتند ؟
لینک