ترفند ناشايست شرکتهاي آب و برق و گازبراي افزايش درآمد   
 
به احتمال زياد شما هم يکي ازافرادي هستيد که درماههاي اخيربا ديدن يک قبض
(مثلا برق) شوکه شده اند . ارقامي بسيارمتفاوت با قبض هاي قبلي و حتي بعدي !
 
آب وبرق سالهاست که تصاعدي شده اند و امسال گازنيزبه آنها پيوسته . به هرحال
اين "تصاعد" به نوعي براي شرکتهاي مذکورايجاد رانت کرده است وازسال گذشته
شرکتهاي مذکورتصميم گرفتند- طي بخشنامه اي کاملا شفاهي و حتي درگوشي ،به
ماموران قرائت ومحاسبه قبض و... - حداکثراستفاده (يا بهتر حداکثرسوء استفاده )
را از رانت مذکور به عمل آورند .
چرا ؟ چون دولت نهم سنت شکني کرده و تصميم به تثبيت بهاي خدمات دولتي گرفت
تا خود دولت پيشگام گراني شناخته نشود . لذا عليرغم مخالفت جدي بسياري ازدواير
و سازمان ها - که مثل مسافرکشهاي محترم عادت دارند با گراني به پيشوازسال نو
بروند - همچنان برعدم گراني خدمات دولتي پافشاري شد . بنابراين هردستگاهي با
وضع عوارض متفرقه يا تصويب آيين نامه هاي داخلي و من درآوردي سعي کرد
اين قضيه تثبيت را دوربزند .
چگونه ؟ بسيارساده است . فقط کمي خلاقيت مي خواهد . مامورآب ازهر٣ خانه يک
خانه را جا مي اندازد و کنتورقرائت نمي شود . لذا مصرف به دوره بعد منتقل شده و
آن وقت با يک قبض شايان پذيرايي مي شويد . دوره بعدي نوبت خانه بغلدستي است .
ماموربرق کنتورشما را به شکل معکوس قرائت مي کند مثلا به جاي اضافه کردن
سيصد کيلووات مصرف شما ، دويست کيلووات هم رقم را به عقب برمي گرداند . در
قبضي که مي آيد تعجب مي کنيد که چرا بستانکارشده ايد (مثلا ٣ هزارتومان ) اما
وقتي دوره بعد با قبض تصاعدي شصت هزارتوماني روبرو مي شويد ،تازه متوجه
مي شويد که شرکت بيخودي ٣ هزارتومان ضررنکرده بود!
مامورگازپارسال سعي داشت حتي الامکان در٣ ماهه آخرسال يا اصلا براي قرائت
کنتورمزاحمتان نشود يا اگرهم بيايد رقمي بسيارناچيزبنويسد چون به اين ترتيب مصرف
شما به امسال منتقل شده که يکبار آنرا با بهاي جديد پرداخت کرديد (امسال فقط گازرسما
گران شد) و درقبض بعدي هم تصاعد را به عنوان مابه التفاوت پرداختيد .
جالب اينکه گازي ها و برقي ها درتابستان "نرمش" به خرج مي دهند و آبي ها درزمستان!
چون با درج رقم کمترازمصرف حقيقي شما ، بهاي آن را دردوره بعد مي گيرند که علاوه
بر جريمهء عدم رعايت الگوي مصرف ، بهاي فصل  نيز به آن افزوده مي شود ...
اگربخواهم به سايرموارد شعبده بازي اشاره کنم اعتبارمثنوي کاهش خواهد يافت !
راستي مي دانيد بسياري ازسازمانها و شرکتهاي "دولتي" ، به نسبت درآمد حاصله به
مديران وکارکنان خود حقوق مي دهند ؟؟ ( اينم از انگيزه ! )
.
لینک