ضرورت پايش هاي مستمر زيست محيطي
 
 
عناصر و ترکيبات شيميايي بسيار متنوعي روزانه توسط
 
بشر در سراسر جهان توليد و منتشر مي شود .  همه
 
اين مواد بلافاصله پس از توليد يا مصرف وارد چرخه حيات
 
شده و آثار بسيار متفاوتي از خود بر جاي مي گذارند .
 
آنچه مسلم است بايد اين ترکيبات رديابي و ارزيابي
 
شوند . در کشور ما هنوز متولي اصلي اين مهم ،
 
نامعلوم است . وزارت بهداشت و درمان ، سازمان
 
حفاظت از محيط زيست ، موسسه استاندارد و
 
تحقيقات صنعتي ، دانشگاهها و بسياري از نهادهاي
 
ديگر را مي توان نام برد . اما براستي کدام نهاد يا
 
نهادها را مي توان مسئول اول دانست . شايد در
 
نخستين گام بايد ضرورت و اهميت پايش هاي
 
مستمر در جامعه ما نهادينه شود و در گام بعدي
 
همه مردم در برابر چنين مواردي احساس مسئوليت
 
و تکليف کنند . در اين مورد برايتان بيشتر خواهم نوشت . ... 
لینک