ضرورت اخذ ماليات از آدمهاي نامرئي و درآمدهاي مرئي   
 
مهمترين ابزاري که اقتصاد مدرن دراختيار مديران جامعه قرار مي دهد تا ازافزايش
شکاف طبقاتي جلوگيري نمايند "ماليات" است . چنانچه به هربهانه يا انگيزه اي از
اخذ ماليات واقعي غافل شويم نتيجه اي جزفقيرترشدن فقرا و پولدارترشدن اغنيا
عايدمان نخواهد شد .
اخذ ماليات به شکل فعلي بيشترشبيه نوعي سرگرمي است که براي اداره کشور
بيشتر نقش کمک هزينه دارد تا درآمد .
قانونگزار و ادارات مالياتي سالهاست که به اخذ "عوارض" و"ماليات غيرمستقيم"
دل خوش کرده اند که بيشتربه نابرابري کمک مي کند . درواقع عوارض وماليات
- هاي غيرمستقيم کاملا کورکورانه عمل مي کنند يعني يک سواري براي عبوراز
يک اتوبان مثلا بايد صد تومان بپردازد و کاري نيست که پيکان مدل ٤٨ باشد يا
بي ام و مدل ٢٠٠٧ . يا يک آدامس را يک دانش آموز مي جود يا يک طلافروش.
هردوبه يک ميزان عوارض مي پردازند .
درمبحث ماليات اصناف و مشاغل آزاد ، ارقام دريافتي بيشتر حالت مزاح دارند
تا ماليات "بردرآمد" . دولت حتي به خوداظهاري ! بسنده کرده که کسبهء منصف
همان را هم نمي پردازند . حتي درهمين مبحث هم عدالت رعايت نمي شود يعني
با توافق دارايي با اتحاديهء يک صنف ،با همه يکسان رفتار مي شود يعني يک
سوپرچهاردهنه درخيابان آفريقا با يک بقالي محقردرصالح آباد تقريبا به يک
ميزان ماليات مي پردازند که خود همين کار موجب فربه شدن اولي و ورشکستگي
دومي مي شود ...  به هرحال راه فرارازماليات درايران بسيار ساده  است . از
چانه زني ! بگيريد تا اختفاء و ارتشاء و غيره .
به هرحال معضلي که ما اکنون با آن مواجه هستيم بيش ازچند دهه قبل کشورهاي
توسعه يافتهء امروزي با آن مواجه بودند . اولين اصل را براين گذاشتند که بايد
درآمد "واقعي" کشف شود . نه با خوداظهاري ! و نه با تساوي !
بنابراين ابزارآن را نيزفراهم کردند . درتمام اين کشورها ادارات اخذ ماليات
داراي " دوايرآگاهي " هستند . اين دوايردقيقا نظيرادارات آگاهي جنايي عمل
مي کنند : ازتعقيب و مراقبت گرفته تا بازرسي توسط خبره ترين حسابداران و
کارشناسان .ما هنوزپليس مالياتي يا چيزي شبيه آن نداريم . 
دومين اصل را نيزبراين گذاشتند که فرارازماليات يک جرم کيفري است نه
صرفآ حقوقي . بنابراين با کشف جرائم مالياتي تنها به يک جريمه -نظيرما-
بسنده نمي کنند بلکه حتي حبس هاي طويل المدت و مصادرهء اموال از
رايج ترين کيفرهاي پيش بيني شده است .
اخذ ماليات به صورت موردي وحقيقي نبايد با انگيزهء افزايش درآمد خزانه
صورت گيرد بلکه جلوگيري ازشکاف طبقاتي و افزايش رفاه دهک هاي
پايين اجتماع و فقرزدايي ، آثار به مراتب مهم تر هستند که عايد خواهند شد .
.
لینک