با حيوانات مهربان باشيم   

.

حتی به وقت ذبح ....

.

لینک