فرصت سوزی   

برخلاف سوخت و بنزین که در بحرانی ترین شرایط حرکت اساسی برای کنترل مصرف

آن - شجاعانه - آغاز شد ، مناسب ترین فرصت برای جمع شدن بساط کو پن و کوپن

فروشی را از دست می دهیم و تازه انتظار شکوفائی اقتصادمان را هم داریم ...

لینک