سياه تر از نفت سياه ...   

( ... کارنامهء وزارت نفت خودمان است ... ) سال گذشته بود که این مطلب را ارسال

کردم . حالا با این اوضاع و احوال امسال و قطعی برق و قحطی گاز و نبود نفت و صف

گازوئیل و ... باید اعتراف کنم روی پارسال را  سفید ! کردند .

فقط آرزو می کنم سال آینده مجبور نشوم عین همین مطلب را بنویسم .

لینک