طرح انتقال پايتخت   

باید اذعان کرد یگانه راه  نجات کلانشهر تهران، اجرای سریع و مدون همین طرح است .

شاید تنها چارهء ما برای حل انبوه معضلات و مسائل شهر تهران  همین راهکار باشد .

اما در همین ابتدا باید به دو نکتهء مهم اشاره نمایم :

۱ - موضوعاتی به مراتب کم اهمیت تر از این ، معمولا با جنجال و هیاهوی بسیار همراه

می شود . منجمله طرح سادهء انتقال محل نمایشگاه بین المللی تهران بود - آنهم

تنها به چند کیلومتر آنطرف تر! - که مناقشهء آن به بالاترین سطوح اجرائی کشور

رسید و آخر هم بی نتیجه رها شد . حال چرا بازتاب طرح اخیر تا این حد ضعیف بود

معلوم نیست ، شاید چون سنگ بزرگ را علامت نزدن می دانند !

۲ - تصمیمات بزرگ نیاز به آدم های بزرگ دارد . افرادی که علاوه بر توان فکری و

اجرائی قوی ، از شهامت و جسارت کافی نیز برخوردار باشند .

در این باب باز هم خواهم نوشت .

لینک