طرح انتقال پایتخت   

... نکتهء بسیار مهمی که در همین ابتدا باید مد نظر قرار گیرد این است که دولت هنگام

انتقال تحت هیچ عنوانی نباید اجازه دهد تا تبدیل به یک  ستارهء دنباله دار  شود .

با روحیات اجتماعی و فردی که ما ایرانی ها داریم مرکزیت کشور به هر کجا که منتقل

شود ، به دنبال خود خیل عظیمی از مردم و صاحبان حرف و سرمایه و مشاغل را به

دنبال خواهد کشید که در اندک زمانی یک تهران دیگر را به وجود خواهد آورد با همان

معضلات .

در واقع پایتخت جدید باید فقط یک دولتشهر   باشد . شاید چیزی شبیه نیویورک و

واشنگتن را بتوان مثال زد . یعنی تهران کماکان به عنوان مرکز تجارت و اقتصاد باقی

بماند و دولتشهر نیز تنها به ارگانهای حکومتی اختصاص یابد .

...

لینک