طرح انتقال پایتخت   

... مکانیابی پایتخت نوین بسیار مهم است :

- نباید در نزدیکی تهران یا هیچ کلانشهر دیگری قرار گیرد .چون بلافاصله جریان تهران - کرج

تکرار می شود .

- حتی دفاتر شرکت های دولتی هم نباید به مکان جدبد منتقل شوند . تهران باید کماکان

پایتخت مالی و اقتصادی باقی بماند .

- هرچه پایتخت جدید به مرکز جغرافیایی کشور نزدیک تر باشد واجد آثار مطلوب تری

خواهد بود ، حتی جایی در حاشیهء کویر مرکزی ایران . در اینصورت مرکز سیاسی ایران

مرکز جغرافیایی نیز خواهد بود و به این ترتیب هم عدالت در دسترسی همهء مناطق

کشور به پایتخت فراهم می شود و هم  با دسترسی راحت تر به نقاطی که اکنون

دور افتاده تلقی می شوند ، امکان مدیریت دولت سهل تر خواهد بود .

علاوه بر آن دوری از نقاط مرزی برای پایتخت یک مزیت دفاعی و امنیتی هم در بر خواهد

داشت .

- تجربهء تملک اراضی برای طرح های عمرانی که گاه چند دهه به طول می انجامد و نیز

مقاومت در برابر قوانین تکلیفی - نظیر خارج نشدن سازمان ها و شرکت ها از تهران علیرغم 

مصوبه قانونی - نشان می دهد که دولت و مردم ما در تعامل با یکدیگر بسیار کند و ناهنجار

رفتار می کنند . بنابراین بهتر است به جای اینکه دولت به چند میلیون نفر شخص حقیقی

و حقوقی فشار بیاورد تا تهران را ترک کنند ، خودش به سرعت- و بدون درگیری های متعدد

حقوقی - تهران را ترک کرده و حداقل جاذبهء پایتخت نشینی را از تهران دور نماید .

لینک