آیا فریادرسی هست ؟

سایر دوستان سبز بارها در انتهای مطالب انتقادی خود نسبت به وضعیت محیط

زیست ایران و زوال میراث طبیعی ما می نویسند : کو گوش شنوا ؟

کم کم دارم به یقین می رسم که در میهن ما " هر کسی ساز خودش را می زند "

و اصلا کاری به سایرین ندارد . تنها با یک چرخ کوتاه در وبلاگ ها و سایتهای سبز

فارسی می توانید انبوهی از معضلات و مصیبت هایی را که در همین روزهای اخیر

گریبانگیر طبیعت ما و به موارد قبلی اضافه شده اند ، فهرست کنید .

گاه حتی فکر می کنم چنانچه فردی "به عمد" بخواهد چنین حجمی از تخریب را به

محیط زیست ما وارد کند ، " نتواند"  کارنامه ای به سیاهی نامسئولین فعلی ارائه

کند ! آیا واقعا در سطوح ارشد مدیریتی ما فردی هست که از روی "دلسوزی" به

طبیعت ما بنگرد و نه از بابت "شغل" و تازه آنهم از روی "اجبار" !؟

/ 0 نظر / 10 بازدید