بعد پنهان سهميه بندي بنزين

قطعا آنقدر در هفته هاي اخير درگير اين مسئله بوده و هستيد
که شايد حالتان به هم بخورد از خواندن اين نوشتار .
 
 دراينکه مصرف بنزين - و سايرسوختها - بايد مشمول مديريت کلان
قرار مي گرفت و اينکه قيمت آنها بايد منطقي مي شد بحثي نيست .
 
در اينکه اين تصميم - با تمام تبعات منفي آن - به کاهش آلاينده ها
و ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي کمک شاياني مي نمايد هم
بحثي نيست .
 
اما جاي تاسف بسيار است که چرا باز هم به دنبال يک راه حل
بوروکراتيک رفتيم و برخلاف تمامي مصوبه هاي اخير بخش
بزرگي به حجم دولت افزوديم . چنانچه در ساير موارد -مثلا
همين گازوييل - هم بازبخواهيم تجارب نافرجام گذشته را تکرار
کنيم قطعا به چنان " ابر بوروکراسي " خواهيم رسيد که دولت
در زير سنگيني بدنه خود  له  خواهد شد .
شايد يک بخشنامه ساده - و البته کمي شوک آور - نظيرآنچه
چند سال پيش در مورد "قير" صورت گرفت به سادگي به همه
حرف و حديثهاي چند ساله دراين مورد پايان مي داد و درست
نظير مسئله " قير" پس از دو سه ماه همه چيزفراموش مي شدو
نيازي هم به اين حجم بسيارعظيم کار فني و تشکيلاتي واداري
نبود .
/ 0 نظر / 4 بازدید