بزرگراه تهران - شمال
                 ضرورت کاهش آثار تخريبي ( ١ )
 
سالهاست که بر لزوم احداث چنين بزرگراهي پافشاري
ميشود و سالهاست که از سوي مجامع زيست محيطی
داخل و خارج از کشور نسبت به اجراي آن اعتراض می ـ 
شود .اما شنيده ها حاکي از آن است که اين طرح بی
سروصدا ولي به سرعت در حال تکميل است .بنابراين
حال که در هر صورت طرح دارد اجرا مي شود شايسته
است که نهادها و محافل زيست محيطي توجه خود را
بر چگونگي اجراي طرح معطوف کنند .
بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوي نهاد مسئول
اجراي طرح ، تنها حدود ١٣کيلومتر از بزرگراه از ميان
جنگلهاي بکر و مناطق حفاظت شده مي گذرد .
 به نظر ميرسد قدري در اين آمار  -   به منظور توجيه
 طرح  - جرح و تعديل صورت گرفته باشد ولي با فرض
 صحت ، همين مقدار نيز مسافت کمي نيست و
 می تواند در مدتي کوتاه آثار بسيار مخربي بر روی
 جنگل و زيست بوم ناحيه برجاي گذارد ...
 
                                                   
/ 2 نظر / 2 بازدید
بهنام

سلام دوست گرامی ... مشتاقانه منتظر ادامه ی بحث و نکته سنجی های شما هستم تا نظرم را بگويم ... قدم های تان استوار ...