نقاط مشترک

ممکن است فکر کنید ۴ کاندیدای دورهء دهم تضادهای کم و یا متعددی با یکدیگر داشته

باشند . اما برعکس نقاط مشترک بسیاری با هم و با تمام روسای جمهور پیشین

دارند ...

- عدم برخورداری از یک عقبهء منسجم و هدفمند یا به تعبیری همان عدم تحزب

- کلی گویی و عدم ارائهء یک برنامهء عملی در هیچ زمینه ای

- تکرار تبلیغات شعار محور و استفاده از همان کلمات همیشگی نظیر عدالت ،

توسعه ، محرومیت زدایی ، مسکن ، اشتغال ....

- وعده هایی که دقیقآ مصداق هستند برای "سنگ بزرگ علامت نزدن است "

- عدم تناسب اهداف و حتی ادبیات ایشان با سوابق و کارنامهء قبلی خودشان

- عدم شفافیت تا حدی که گاه مصداق عدم صداقت می یابد

- محدود کردن تمام برنامه های انتخاباتی به یکماه قبل از انتخابات و سپس یک رخوت

۴ ساله تا دورهء بعدی

- ........

/ 0 نظر / 10 بازدید