لزوم پافشاری سبزها بر مطالبات خویش

تا جایی که اطلاع دارم گزینهء فوق تنها در یکی از نظرسنجی های خبرگزاری ایرن

مطرح شده بود . البته یادم نیست نتیجهء نهایی چه شد . ولی آنچه مسلم است

ما همیشه دارای حکومت بوده ایم - با درجات متفاوتی از مقبولیت - و نباید فرق

بگذاریم که دولتی (بالفرض) خودی است و یا خیر . بنابراین بسیار منطقی و متین

خواهد بود چنانچه دریاچهء ارومیه در معرض نابودی کامل است اعتراض خود را به

گوش مسئولین برسانیم و یا چنانچه پروژهء عبور آزادراهی از قلب یک منطقهء

حفاظت شده تصویب شد ، نگوییم که چون روابط خوبی بین دولتمردان و ان جی او

- ها برقرار است پس فعلا سکوت کنیم . یقینآ کم نوسان ترین مطالبات اقشار

گوناگون جامعه - در انواع دولتها و نظام ها - مطالبات سبزهاست و باید هم چنین 

باشد .

/ 0 نظر / 9 بازدید