رزمايشی ديگر ... و همان مسير هميشگی

چندی قبل به بهانه رزمایش ذوالفقار نگاشتم که باید به هر طریق ممکن از افتادن در مسیر

میلیتاریزم و مسابقه تسلیحاتی خودداری نماییم . اتلاف همه منابع انسانی و مالی و غیره

از اهم دلایل است .

همانطور که انتظار می رفت چند کشور غربی همراه با بحرین و ... مانوور نظامی مشترکی

در خلیج فارس برگزار کردند که در واقع پاسخی محدود بود به ما ، و شاید هم هشداری .

در پاسخ ما هم رزمایش پیامبر اعظم را در حجمی گسترده تر برگزار کردیم .

به تبعات آن نمی پردازم فقط باید از این * سیکل معیوب *  به طریقی خارج شویم . در غیر

اینصورت قطعا به مسابقه تسلیحاتی وارد می شویم که سالهاست گریبان هند و پاکستان،

کره شمالی و جنوبی ، عربستان و یمن ، مصر و اسرائیل ، و ... را گرفته است . 

/ 0 نظر / 4 بازدید