آمار و سرشماري از نوع ايراني

 
درست چند روز قبل ازآغازسرشماري اخير اطلاعيه هاي مکرري از صداوسيما و مطبوعات
پخش مي شود مبني بر اينکه با اقامت  اتباع غيرمجاز و به خصوص  اشتغال  اتباع بيگانه به
شدت برخورد خواهد شد وکارفرماياني که اين قانون را رعايت نکنند با مجازات وجريمه هاي
سنگيني مواجه خواهند شد . ولي عجيب آن است که تاريخ شروع طرح دقيقا همان روزشروع
سرشماري است . بديهي است مخاطبين اصلي اين طرح افاغنه هستند .
به اين ترتيب بهترين فرصت براي دستيابي به آمارنسبي ازافغان هاي مقيم ايران - چه مجازو
چه غيرمجاز- ازدست مي رود .
اتفاقا يکي ازبچه محل هاي قديمي را مي بينم که اکنون شاغل دريکي ازدواير انتظامي است .
صحبت ازهردري مي شود ، منجمله مورد فوق . مي پرسم حالا که اين اتباع بيگانه  ساليان
درازي است که مهمان ما هستند وخيلي ازآنها همينجا تشکيل خانواده داده اند و صاحب شغل
وفرزند وحتي ملک هستند،نمي شد يک بيست سي روزي دست نگه مي داشتند تا سرشماري پايان يابد ؟
درپاسخ مي گويد اتفاقا همزماني اجراي اين دو طرح کاملا لازم بوده ! چون اگر آماربالاي
اقامت و اشتغال اتباع بيگانه مخصوصا افغان ها برملاشود موجبات توبيخ  متوليان بازگشت
آنها فراهم مي شود . به ويژه آنکه نحوه مصرف بودجه هاي دولتي اختصاص يافته براي اين
کاروهمچنين کمک هاي بين الملي - منجمله بودجه کميسارياي عالي پناهندگان - به زيرسوال
مي رود . لذا يک چند صباحي لازم بود آفتابي نشوند تا آبها ازآسياب بيفتد !
 
هرچند چنين طرح هايي هميشه مقطعي و ناپايدار هستند اما اجازه بدهيد به نکته مهمي دراين
خصوص اشاره کنم که ربطي هم به آمار ندارد :
چنانچه تنها از اشتغال اتباع بيگانه - منجمله افاغنه - جلوگيري کنيم بدون آنکه براي ارتزاق
يا بازگشت  ايشان فکري کرده باشيم ، آمار جرائم  اين قشربه طور مضاعف بالاتر خواهد
رفت .
/ 0 نظر / 4 بازدید