وزارت راه و فاجعه ای دیگر

نیازی به ذکر مجدد کارنامهء اسف بار وزارت راه نیست . تلفات جاده ای در ایران بیش

از مجموع تلفات هر دو طرف جنگ ٣٣ روزه لبنان بود - در همان مقطع - بود . سقوط

پی در پی هواپیماهای مسافری ، خروج مکرر قطارهای مسافری از ریل و ... که با همهء

تلفات و خساراتی که داشتند خم به ابروی آقایان هم نیاورد .

کارنامهء زیست محیطی شخص آقای وزیر هم فکر می کنم در تاریخ تخریب محیط

زیست ایران بی سابقه بوده و شاید سالها بگذرد تا فردی بتواند رکورد آسیبهای

زیست محیطی ایشان را بشکند . بگذریم .

خبر سقوط بهمن در دیزین و کشته شدن اسف بار ٨ تن از هموطنان و مجروح شدن

۴٢ نفر دیگر بعلاوهء حداقل یک نفر مفقودالاثر تا این لحظه محرز شده است .

اخبار عصر امروز صدا وسیما به روشنی اشاره کرد که وزارت راه و عوامل آن نه تنها

به هشدارهای جدی سازمان هواشناسی توجهی ننموده و راه را مسدود نکرده

است بلکه بولدوزر وزارت راه که مشغول گشودن راه ! بوده ، محرک و عامل اصلی

سقوط بهمن بوده است که البته خود بولدوزر و عوامل وزارت راه نیز در بین گرفتاران

زیر بهمن بوده اند . فکر می کنم دورهء مدیریت جناب آقای بهبهانی از لحاظ کثرت و

شدت و تنوع وقوع حوداث جانی و مالی و فجایع زیست محیطی یک دورهء نادر و 

استثنایی در تاریخ ایران باشد .

/ 0 نظر / 19 بازدید