ضرورت احداث منوريل

 چندي است که موضوع جديدي به مباحثات و مجادلات روزمره اضافه شده
و آن ضرورت يا عدم ضرورت احداث سيستم منوريل در کلانشهرها منجمله
تهران است .
عجيب آنکه برخي کارشناسان منوريل را رقيب مترو مي پندارند ! ومي گويند
به جاي اختصاص اعتبارات به سيستم منوريل بايد همان اعتبارات را به توسعه
مترو اختصاص دهيم . اين استدلال خود ناقض خويش است چرا که به فرض
صحت ، سي سال پيش هم بايد مي گفتيم اعتبار احداث مترو را بايد به احداث
بزرگراه و تعريض معابر اختصاص دهيم .
دربسياري ازکلانشهرهاي دنيا که توانسته اند برمعضل ترافيک فائق آيند
اولين اصلي که به آن معتقد شده و عمل کردند اين بود که توزيع ترافيک
حتمآ بايد در ٣ سطح باشد يعني زميني (خيابان ها ومعابر) ، زيرزميني
(يعني مترو) و هوايي ( يعني منوريل ) .
بنابراين منوريل نه تنها رقيب مترو نيست بلکه مکمل بسيار خوبي براي
حمل و نقل در دو سطح ديگر است .
/ 0 نظر / 4 بازدید