ان. جی . او یا نون . جی . او ؟

متاسفانه نهادهای غیر دولتی ما در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند .

معدود افرادی که در راس آنها قرار دارند تنها به فکر ارتقای خویشتن هستند

( چه ارتقای موقعیت اجتماعی و شغلی و چه پیشبرد اهداف مالی و شخصی ).

با اینکارضربات مهلکی به اعتماد عمومی ، به ویژه احساسات پاک جوانان وارد می آورند .

کاش برای دستیابی به آمال نامردمی خود ، راه دیگری برمی گزیدند .

/ 0 نظر / 4 بازدید