مسابقه !

نمی دانم اگر در رشته های : " ناکارآمدی ، بوروکراسی ، بی مسئولیتی ، فساد

اداری و مالی ، وقاحت کارکنان و مفت خوری " مسابقه ای بین بانکهای ایرانی

و بیمه های ایرانی برگزار می شد کدامیک برنده می شدند ؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید