بنزين و بازهم تصميمي تنش زا

 روز گذشته اعلام شد ازاول ماه آبان آينده سهميه خودروهاي عمومي به صورت روزانه
تعلق مي گيرد و چنانچه درهمان روز استفاده نشود ، سهميه آنروز باطل و ازسهميه کل
خودرو کسر مي شود .ظاهرا به منظور جلوگيري ازفروش سهميه اين تصميم اتخاذ شده
است ...
اين تصميم قطعا منجر به افزايش مصرف خواهد شد و بعلاوه آثار سؤ بسياري درپي
خواهد داشت :
١- اين قضيه" مديريت مصرف" که اينهمه روي آن تبليغ مي شود کلآ منتفي خواهدشد.
شخص اگربه هردليلي نتواند بنزين خود را دريک روز مصرف کند - مثلا بيمارشود
يا به سفرحج برود يا ميهمان ازراه دوربرايش بيايد يا خودرويش به دليل نقص فني در
تعميرگاه بخوابد يا به دليل تخلف رانندگي اجبارا به پارکينگ هدايت شود يا دهها نوع
از همين گرفتاريهاي اداري يا روزمره و شخصي برايش پيش بيايد - چون مي داندکه
سهميه اش محفوظ نخواهد بود به هرحال بايد فکري برايش کند . يا آنرا بفروشد که
نقض غرض مي شود يا دردبه يا بشکه ذخيره کند که بسيارخطرناک است يا حداقل
آنرا به رايگان دراختياراقوام و دوستان قراردهد تا لااقل ايشان استفاده کنند .
به اين ترتيب آنکه سهميه اش را مي فروخته که باز به همان کارادامه مي دهد اما
حالا آنکه نمي فروخته هم به ناچار به فروشندگان خواهد پيوست .
٢- ازابتداي سهميه بندي عموم مردم تشويق به مصرف کمتر و تاخيردرمصرف
مي شدند و مرتب تاکيد مي شد درصورت عدم استفاده ، سهميه آنان عينا به دوره
بعد منتقل خواهد شد که عجالتا گفته شد ١٠٠ ليتر از سهميه اتومبيلهاي شخصي به
دوره بعد منتقل نشده و باطل مي شود ( يعني مردم بروند هرجوري شده کلک ١٠٠
ليتر باقيمانده را هم بکنند ) . حال در مورد خودروهاي عمومي هم  به روزباطل
خواهد شد ... بنابراين اعتماد عمومي نيز به اظهارات مسئولين ازبين رفته يا سست
خواهد شد .
٣ - به علت کمبود جايگاههاي سوخت رساني ،همين حالا هم با صرف وقت طولاني
بايد به بنزين يا گاز دست يافت . تصميم اخيرباعث رجوع چندباره خودروها به پمپ
خواهد شد که به شدت برتراکم و ازدحام جايگاهها خواهد افزود .
وبالاخره افرادي که ساعتها درصف معطل مي شوند به اندازه کافي عصبي وتحريک
-پذيرمي شوند ، حال فرض کنيد به نوبتشان که رسيدند ناگهان ساعت تعويض سهميه
برسد ( مثلا ١٢ نيمه شب ) و سيستم کارت آنها را نخواند يا سهميه روزبعد را کسر
کند ( درحاليکه نفرات قبلي موفق به استفاده ازسهميه شان شده اند ) . نتيجه اينکه با
تنشهاي مستمري روبرو خواهيم شد که حتي شايد به حوادثي نظيرشب اول اعلام
سهميه بندي منجرشود .
  
/ 0 نظر / 4 بازدید