مثل هرسال زمستون رفت و رو سیاهی موند به .....

وزارت نفت !

مثل هرسال در اوج سرما گاز قطع شد و به اونا چه مربوط ، مردم بی رویه مصرف

کردن ...

مثل هرسال نفت بازار سیاه داشت و به اونا چه مربوط ، هواشناسی نگفته بود

که قراره اینقدر سرد بشه ...

مثل هرسال کپسول گاز مایع نایاب شد و به اونا چه مربوط ، جاده ها به علت

بارش سنگین مسدود بود ...

مثل هرسال قراره که بنزین گرون بشه و به اونا چه مربوط ، قیمت جهانی

همینه ... ( نخیر خیلی بیشتر از این حرف هاست . این از لطف آقایان است که

قیمت را به خاطر رفاه حال امت پایین نگه داشته اند و اصلا هم به سرازیر شدن

« مابه التفاوت » به جیب مبارکشان مربوط نیست )

مثل هرسال که نه ، مثل اون سالا قراره ایندفه کوپنی هم بشه ، فقط به خاطر

رعایت برابری و عدل و انصاف ...

مثل هرسال کپسولهای گاز مایع که عمرشون از پیکان مدل ۴۸ هم بیشتره

منفجر شدن و چندین خونواده زنده زنده کباب شدن و به اونا چه مربوط ،

خود مقتولین مقصر بودن که رعایت اصول ایمنی رو نکرده بودن ...

مثل هر سال چندین هزار دبستانی تو کلاس زیر پتو درس خوندن و به اونا چه

مربوط ، میخواستن به موقع سوخت زمستونی شون رو ذخیره کنن ...

مثل هرسال چندین مدرسه در آتش سوختن و به اونا چه مربوط ، میخواستن

اینقده سوخت برای زمستون ذخیره نکنن ...

مثل هر سال قراره همچنان حقوق و مزایای اونا چند برابر سایر کارکنان باشه و 

 (ایندفه) به کسی چه مربوط !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید