مردی برای تمام فصول

الف - اول از همه اعلان می کند که می آید و با آمدن هیچ کس هم مخالف نیست

و هر کس هم دلش خواست بیاید . چندین بار هم طعم شکست را چشیده است.

ب - اول از همه اعلان می کند که فقط به شرطی حاضر است بیاید که الف انصراف

دهد . ولی الف حاضر نیست و بر سر حرف خودش می ایستد . بالاخره ب با اصرار

زیاد دوستدارانش می آید ولی به محض اینکه می شنود ج هم آمده انصراف

می دهد . به نظر می آید که ب فقط در صورتی حاضر است بماند که پیروزی

وی تضمین شده باشد .

ج - چندین فصل که نه ، چندین سال است که به درون پیلهء خویش تنیده رفته

اما ناگهان و به یکباره وارد گود می شود تا همین اول کار کلک یک نفر کنده

شود .روی وعده هایی که از هر طرف داده شده ، بیش از حد حساب باز کرده .

د - با اینکه نظیر چند دال دیگر بارها بازی خورده ،هنوز متوجه نشده که وی را

فقط به چشم هیزم برای گرم کردن تنور می بینند . حتی یاران نزدیکش .

خب در بین ۴ گزینهء فوق فکر می کنید کدامیک شایستهء عنوان "مردی برای

تمام فصول" است ؟ فردی که در بهار و پاییز ، در اوج و در فرود  و در زمان محیط

یا محاط بودن سعی کرده اعتدال خویش را از دست ندهد .

شاید هم به نظر شما گزینهء هیچکدام هم باید در میان پاسخ ها قرار می گرفت .

 ......

ولی - اگر بخواهم در کنکور شرکت کنم - فکر می کنم گزینهء الف به پاسخ

صحیح نزدیکتر است .

/ 0 نظر / 11 بازدید