نظر سنجی در خبرگزاری ایرن

دوستانمان در خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران " ایرن " اولین نظر سنجی خود

را در سایت قرار داده اند . در واقع نظرسنجی مذکور دو رویکرد اصلی دارد . نخست

محک زدن اقبال سبزاندیشان نسبت به یکی از جناح های اصلی حاضر در صحنهء

انتخابات ریاست جمهوری ایران . و دوم سنجش انتظارات سبزها از کاندیدای مورد

نظر خویش و حتی فراتر از آن ، انتظارات ایشان از هر فرد یا جناحی که بتواند سکان

هدایت دولت را بدست آورد . امید که دوستان ضمن رعایت صداقت در نظرسنجی

مذکور شرکت کنند .

/ 0 نظر / 3 بازدید