آمارهايي با نتايج ازپيش تعيين شده

هرچه دقت آمارگيري - درهرزمينه اي - بيشترباشد و هرچه يافته هاي
آماري ما به واقعيت نزديک ترباشد ، امکان برنامه ريزي صحيح ترو
بالطبع نيل به اهداف مورد نظربيشترفراهم خواهد گشت .اما :
 
حدود ساعت ٤٥/٦ صبح اولين روز کاري پس از تعطيلات ٤ روزه
نوروزبا اتومبيل به مقصد محل کاربه راه مي افتم .هنوزچندصدمتري
ازمنزل - دريکي ازمناطق شرقي تهران - دورنشده ام که يک کاميون
حمل زباله شهرداري - بدون داشتن پلاک - با سرعت ازچراغ قرمز
عبورمي کند و ... خوشبختانه فقط خسارت مالي برجاي مي گذارد که
طبعا سهم خسارت سواري دربرخورد با يک کاميون بسياربيشتراست .
بعدا معلوم مي شود که کاميون (با پلاک عمومي يا دولتي ) فاقد بيمه نامه
معتبر است و تازه راننده هم اظهارمي دارد کارت ماشين و گواهينامه
را هم به همراه ندارد .افسرراهنمايي چون ماشين"خودي"! محسوب
مي شود ازتمام تخلفات مذکور چشم پوشي مي کند و تنها سعي دارد به
نوعي خسارت ديدگان را راضي کند . راننده بلافاصله شروع مي کند
به التماس که چند سرعائله دارد و همان داستان تهوع آورهميشگي ...
تمامي اينها به کنار - ازاولين تماسي که براي اعزام کارشناس مي گيرم
( حدود ٧ صبح ) تا زمانيکه بالاخره افسر مي آيد (حدود ٥/١٠ صبح)
بيش از ٥/٣ ساعت مي گذرد ، تازه بعد از ده بار تماس و شنيدن تشر
- هاي اپراتور که : مگه چه خبرتونه ؟! عيده و مامور نداريم ...
بالاخره درساعت ١ بعد ازظهرکه دراداره راهنمايي بايد من هم صورت
مجلس را امضا کنم مشاهده مي شود : ساعت وقوع تصادف ١٥/٩ و
ساعت حضور مامور درصحنه ٣٠/٩ نوشته شده است !!! برمنکرش
لعنت ! چون امضاي خودم هم درپايين صفحه صحت اطلاعات مندرج
را تاييد مي کند ...
 
به نظرمي رسد اين داده ها صرفآ براي کسب رضايت مقامات ومافوق
درج مي شوند و فاقد کمترين ارزش آماري هستند . دراين مورد بازهم
برايتان خواهم نوشت اما يقين دارم چند مورد جالبتر! را خود مي دانيد .
/ 0 نظر / 4 بازدید