سوسک و خدا

 داستان کوتاه زیر را امروز - با ایمیل - از دوست گرامی آقای رضا موسوی دریافت

نمودم . نمی دانم نگاشتهء خود ایشان است یا خیر . اما آنقدر زیبا بود که صبر

نکردم سوال کنم . آنرا عینآ پیوست نمودم : 

 سوسک گفت : کسی دوستم ندارد . می دانی که چه قدر سخت است ، این که کسیدوستت نداشته باشد ؟ تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی . حتی تو هم بدوندوست داشتن … خدا هیچ نگفت . گفت : به پاهایم نگاه کن ! ببین چقدر چندش آور است . چشم ها را آزار می دهم . دنیا را کثیف می کنم . آدم هایت از من می ترسند . مرا میکشند . برای این که زشتم . زشتی جرم من است . خدا هیچ نگفت . گفت : این دنیا فقطمال قشنگ هاست . مال گل ها و پروانه ها . مال قاصدک ها . مال من نیست . خدا گفت : چرا ، مال تو هم هست . خدا گفت : دوست داشتن یک گل ، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدککار چندانی نیست . اما دوست داشتن یک سوسک ، دوست داشتن " تو " کاری دشوار است . دوست داشتن ، کاری ست آموختنی و همه کس ، رنج آموختن را نمی برد . ببخش ، کسی را کهتو را دوست ندارد ، زیرا که هنوز مومن نیست ، زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته، او ابتدای راه است . مومن دوست می دارد . همه را دوست می دارد . زیرا همه از مناست و من زیبایم ، چشم های مومن جز زیبا نمی بیند . زشتی در چشم هاست . در ایندایره ، هر چه که هست ، زیباست . آن که بین آفریده های من خط کشید شیطان بود . شیطان مسئول فاصله هاست . حالا قشنگ کوچکم ! نزدیک تر بیا و غمگین نباش . قشنگ کوچکنزد خدا رفت و دیگر هیچ گاه نیندیشید که نازیباست.

/ 0 نظر / 5 بازدید