آزمون سراسری و تشابه آن با یک محکمه

ساعاتی قبل جلسهء دوم آزمون سراسری برگزار گردید . کثرت شرکت کنندگان و تنوع

سوالات و حجم مطالب مورد سوال چنین القا می کند که برگزار کننده باید سازمان

سنجش باشد ! صرفنظر از همهء ایرادات یا شبهاتی که میتوان به این آزمون وارد نمود

باید گفت علاوه بر داوطلبان! این جلسه آزمونی محسوب می شود برای دستگاه

قضایی ( و به تبع آن کل نظام ) .

متاسفانه حتی از نظر شکلی رعایت اصول اولیهء دادرسی صورت نگرفته است .

چنانچه تنوع و کثرت اتهامات وارده را به تمام بپذیریم باید حتما دادرسی به تفکیک

"اشخاص" و "نوع اتهام" صورت گیرد . نگاه تمامی دنیا و رسانه ها به این دادگاه

است . لذا قوهء قضائیه باید با دقت و وسواس بیشتری به جنیه های بسیار متفاوت

حقوقی آن توجه کند . فی المثل شما تعزیرات حکومتی را در نظر بگیرید که عمدتآ

به گرانفروشی و کم فروشی و امثالهم رسیدگی می کند . پرونده های بسیار زیادی

هم روزانه بررسی شده و می شوند . اما بهیچ عنوان نمیتوان برای همهء این افراد

یک دادگاه جمعی! تشکیل داد و حتی فراتر از آن عنوان کرد که تمام گرانفروشان از

یک مرکز واحد دستور گرفته و یا دارای تشکل های آشکار و پنهان هستند ! و قصد

ایشان از گرانفروشی حمله به اقتصاد نظام و نهایتآ براندازی بوده است !

متاسفانه در همین مرحلهء کیفرخواست (که گاه شبیه رمان می شود ) نشانه های

نقص دادرسی به وضوح آشکار می شوند . بر دستگاه قضایی ماست که با تصحیح

روش خویش مراقب حیثیت خود و تمامی ضابطین قضایی باشد .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید