دخالت های نسنجیده’ ما در طبیعت

خشک شدن زاینده رود و باتلاق گاوخونی را از عوارض خشکسالی امسال می دانند . در حالیکه

شاید تنها یکی از علت ها را بتوان خشکسالی دانست .

بیش از یک دهه قبل دولت سازندگی تصمیم به اجرای طرح های بلند پروازانهء اقتصادی گرفت

و به هشدارهای مکرر کارشناسان در زمینهء عواقب زیست محیطی بی توجهی نمود .

"دستکاری در سرشاخه های رود کارون و دز " و احداث تونل های عظیم آبرسانی کوهرنگ

(برای انتقال آب به استانهایی چون کرمان) بلافاصله آثار سوء خود را نشان دادند .در همان سالی

که آب در تهران جیره بندی شد، برای اولین بار در تاریخ مکتوب ایران ، باتلاق گاوخونی خشک شد

و جغرافیدانان اعلام کردند پس از قرن ها موفق به نقشه برداری و تعیین مساحت دقیق باتلاق

شده اند . و این در حالی بود که همهء گناهان به گردن خشکسالی انداخته شد ، در حالیکه

آب گیری یک سد جدید و نیز هدایت بخشی از آب سرشاخه های زاینده رود  به مسیر دیگر ،

عامل اصلی چنین وضعی بود ...

کارشناسان هشدارهای متعدد و مکرری می دهند حتی اینکه کاهش دبی کارون و اروند ( بدلیل

احداث سد و کانالهای متعدد و برداشت بیش از توان اکوسیستم ) می تواند به پس زدن آب شور

دریا به داخل آب شیرین رودخانه شود و عوارض بعدی ...

و این روند همچنان ادامه دارد .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید