حلقه گمشده درحمل و نقل تهران

معضل ترافيک درهمه کلانشهرهاي ما ، بالاخص تهران ، هرروزنمود بيشتري
مي يابد . جالب اينکه اگر آنها را به ترتيب جمعيت بچينيم ، شاخص ترافيک آنها
هم تقريبا در همان شکل چيده مي شوند ... مثلا کرج دارد ترافيک سي سال پيش
تهران را تجربه مي کند چون جمعيت آن به ميزان جمعيت سي سال پيش تهران
رسيده است . ازسوي ديگرنشانگر اين حقيقت است که ما هيچگاه ،نگاه جامع و
ملي به ترافيک نداشته ايم . يعني هرشهري به طورمستقل معضلات اين حوزه
را تجربه مي کند و باز به طورمستقل و براي خودش درپي کشف راه حل است .
به زبان ساده تر ازتجاربي که تهران سالها قبل پيدا کرده ،براي پيشگيري يا
چاره جويي دريک کلانشهر ديگر استفاده نشده ...
بحث درباب ترافيک تهران به قدري گسترده است که بايد با حداقل مقدمه به مطلب
مورد اشاره برسم .هم اکنون درتهران سيستم اتوبوسراني ، تاکسيراني ، مترو ،
ميني بوس وغيره فعال هستند و در بحث حمل و نقل برونشهري هم ترمينالهاي
سه گانه هست بعلاوه دو فرودگاه و يک ايستگاه راه آهن ...
هرکدام ازاين سيستم ها درزمان و مکان جداگانه اي طراحي شده اند و عملا فاقد
هيچگونه ارتباط منطقي با يکديگر هستند . به عبارت ساده تربا هم لينک نيستند.
 
في المثل يک ترمينال مرکزي اتوبوسراني که خطوط مستقيمي به ايستگاه مرکزي
مترو و فرودگاه و راه آهن داشته باشد ... يا طراحي يک مجموعه ازلينک ها که
 بتوانند دسترسي به هرنقطه ازشهررا با کمترين تعويض وسيله وکمترين جستجو
 (يا سوال) ممکن سازد . شايد درآينده سيستم منوريل اين وظيفه را برعهده گيرد.
/ 0 نظر / 7 بازدید