غير قابل جبران

حدود ده روز پیش دادستان کل کشور طی مصاحبه ای ضمن دفاع از نحوه احداث

آزاد راه تهران - شمال گفته بودند که : با زیر کشت بردن زمین های جدید مناطق

خسارت دیده را جبران می کنند ...

ذکر چند نکته در بطلان استدلال فوق ضروری است .

۱ - چنانچه یک جنگلبان یا اکولوژیست در مورد تصویب یا عدم تصویب یک قانون

کیفری یا حقوقی ( با همین قاطعیت ) اظهار نظر کند ، آیا ایشان یا دستگاه

قضایی اصلا حاضر به استماع آن میشوند ؟ چه رسد به تصویب آن .

۲ - با احداث آزاد راه مذکور تنها  *درختان* آسیب نمی بینند بلکه یک *اکوسیستم*

نابود می شود که درخت تنها یکی از اجزای این اکوسیستم است .

۳ - جنگلهای طبیعی یا همان جنگلهای باستانی ، مجموعه ای هستند که طی

هزاران سال شکل گرفته و به تعادل خاص خود رسیده اند . جنگلهای دست کاشت

هرگز نمی توانند جانشین جنگلهای اصیل شوند و بسیار متفاوت هستند .

۴ - جدا از تمامی آثار گسترده تخریبی که عبور این جاده از جنگل برجای می گذارد

زبانهء غربی، یا همان بخشی از جنگل که در غرب جاده باقی می ماند ، به دلیل

جدا شدن از اکوسیستم اصلی به سرعت تحلیل رفته و نابود خواهد شد . 

/ 0 نظر / 4 بازدید