مهمترین پیامد طرح تحول اقتصادی

قطعآ  " تورم انفجاری" مهمترین و فوری ترین عارضهء اجرای طرح خواهد بود که می تواند حتی

پیش از آغاز آن بروز کند . هنوز بسیاری از مردم از اهداف طرح و کلیات آن بی اطلاع هستند و

در صورت پیشرفت عملی و اجرائی - در شرایط کنونی - نگرانی عموم به صورت تصاعدی

گسترش خواهد یافت .

تعطیلی گستردهء بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و رکود سنگین بخش های صنعتی و

تولیدی از جمله سایر عوارضی است که وقوع آن حتمی خواهد بود .

/ 0 نظر / 4 بازدید