به اين مي گن قلم توانا و تاثير گذار !!

 
متعاقب افزايش سريع و بي سابقه قيمت نفت و بالطبع افزايش ذخاير پولي
کشورهاي منطقه بود که بنده در چند مطلب ضرورت پرهيز از اجراي
مانورهاي نمايشي ( يا باصطلاح بازدارنده ) را يادآور شدم و عرض
کردم که کشورهاي منطقه - به ويژه درخاورميانه - بايد با هرشگرد يا
راهکاري که بتوانند از دام  مسابقه تسليحاتي بگريزند ...
متعاقب همين مطلب درهمين ايران خودمان چندين رزمايش بسيارگسترده
و وسيع انجام شد که هنوز نيز -درابعادي کوچکتر- ادامه دارد .
طبعا همسايگان ما نيز بيکار ننشستند و انواع مانورهاي آبي ، خاکي ،
هوايي ، شهري ، مرزي ، انفرادي ، مشترک و ... را برگزارنمودند .
نتيجه اينکه فقط آمريکا آنهم تنها دريک قرارداد بيش از درآمد يکسال
نفتي ايران سلاح به کشورهاي همسايه ما فروخت .
اگرچه فروش تسليحات منحصر به آمريکا نبوده و خريد آن نيز منحصر
به کشورهاي عربي نيست و ترن اور تسليحاتي ماههاي اخير درسطح
جهان به ارقام بسيار شگفت انگيزو بي سابقه اي رسيده است ...
قبلا هم به کرات عرض کرده ام که "ميليتاريسم " جهان سوم را به فلاکت
کشانده است ...
خب حالا تکليف ما چيست ؟  برويم ببينيم همسايگان چه  آفندي  تدارک
 ديده اند تا ماهم پدافند آن را تدارک ببينيم ؟ و بعد نوبت همسايه بشود
 که ببيند تکليفش چيست ؟!
و اين همان مسابقه تسليحاتي مي شود که به کرات ازآن سخن رانده ام .
 
نکته اي که بسيار موجب حيرت خودم شده ! اينکه پس ازپستهاي قبلي
بنده در زمينه لزوم پرهيزاز مسابقه تسليحاتي ، تعداد مانورهاي داخلي
و خارجي و بين المللي به چند برابر افزايش يافت ...!؟ پس :
به اين ميگن قلم توانا و تاثيرگذار!!!!!!!!
/ 0 نظر / 4 بازدید