دخالت های نسنجیده’ ما در طبیعت

همانگونه که آلودگی صوتی و آلودگی نوری در سالهای اخیر به فهرست بلند آلودگی های

 "انسان ساخت"  افزوده شده ، " آلودگی ژنتیک " هم از مباحث بسیار جدی و مورد مناقشه است

 که هنوز خطرات این دستکاری های ژنتیک - در گیاه و حیوان و انسان - برای اکثریت مردم

و حتی اساتید فن ناشناخته مانده است .

دستکاری ژنتیک ممکن است یک جا را درست کند اما در مقابل ده جای دیگر را خراب می کند .

متاسفانه جانداران دستکاری شده - یا حتی طراحی شده - با ورود به طبیعت کل چرخهء زیستی

را برهم زده و بسیاری از عوارض آن دیررس بوده و سالها بعد خود را نشان خواهند داد .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید