تشکل هاي آسيا

 در مطلب قبل به لزوم تشکيل اتحاديه يا مجمع يا شوراي کشورها ي آسيا
پرداختم . اين شورا مي تواند زيرمجموعه هايي در درون خود تشکيل دهد
که به عنوان بازوهاي اجرائي آن عمل کنند . ازجمله :
 
آژانس امداد ونجات آسيا - گستردگي پهنه آسيا آنرا مستعد ابتلا به انواع
بلاياي طبيعي و يا سوانح ناشي از عملکرد انسان نموده است . اززلزله
تا سونامي - و از ريزش معدن تا برخورد دو قطار . تراکم جمعيت در
آسيا همراه با نقصان امداد موجب شده تا آمار تلفات و حجم خسارات
به شدت بالا رود . براي مثال تلفات چند ثانيه زلزله در بم بيش از ١٧
برابر نبرد ٣٣ روزه جنوب لبنان بود .
طبيعت کار امداد رساني اجازه نمي دهد يک کشور به تنهايي دست به
ذخيره همه گونه اقلام امدادرساني براي همه گونه سوانح بزند .شايد
بهترين چاره تشکيل سازمان يا صندوقي با مديريت يکپارچه براي
چنين مواقعي باشد .
 
بانک آسيا - صندوقي که بتواند حداقل بخشي ازمنابع پولي ومالي آسيا
را درخود جاي داده و به گردش درآورد . جاي تاسف است که حتي در
قرادادهاي ساده بين دو کشور کوچک آسيايي هميشه بايد سراغ يونيون
يا فرست نشنال يا بيمه لويدز يا ... رفت .
درواقع ذخاير عظيم آسيا وآفريقا وآمريکاي لاتين واقيانوسيه بين چند
بانک محدود در اروپا وآمريکا در گردش است . براي تامين اعتبار
هميشه بايد موافقت آنها را جلب کنيم و هر زمان که اراده کنند و حتي
بدون دليل و محکمه کل دارائيهاي يک کشور را بلوکه و حتي مصادره
کنند .
 
... 
/ 0 نظر / 3 بازدید