ضرورت پرهيز از ميليتاريزه کردن پدافند غيرعامل

 
خيلي پيش ازاين ها ضرورت تشکيل " سازمان دفاع غيرنظامي "را مطرح کرده بودم .
اواخردوران قبل ازانقلاب تشکيلاتي با همين نام وجود داشت که با وقوع انقلاب همانند
بسياري طرح هاي ديگر عقيم ماند . خوشبختانه اين روزها قانون پدافند غيرعامل درحال
تکوين است و به زودي شاهد عملي و اجرائي شدن تشکيلات آن خواهيم بود .
دقيقا نمي دانم اهداف وروشهاي اين تشکيلات چيست يا زيرمجموعه کدام ارگان قرار
خواهد گرفت . اما چنانچه منظور تاسيس سازمان امدادي منسجمي نظيرپيش ازانقلاب
است ، بايد حتي الامکان سعي کرد اين سازمان به تشکيلات نظامي- شبيه سپاه- يا شبه
نظامي-شبيه بسيج - تبديل نشود . يا بالعکس بدنه اصلي پدافند غيرعامل را نيروهاي
نظامي يا شبه نظامي شکل ندهند . دلايل آن نيزواضح است :
- چنانچه اين ارگان به نوعي شکل نظامي گيرد مشمول بسياري ازکنوانسيون هاي
 بين المللي ( نظير کنوانسيون ژنو ) نخواهد شد . بدين ترتيب هرنيروي متخاصمي
( بدون منع قانوني ) مي تواند تاسيسات و نيروهاي آن را هدف قرار دهد .همچنين
با افراد آن - مثلا اسراي اين نيرو - عينا برابر مقررات نظامي برخورد خواهدشد .
- اگرنيروي متخاصمي حتي پشت جبههء نبرد يک فرد نظامي را درخواب دستگيرکند
( مثلا با پياده کردن چترباز) فرقي برايش نمي کند با هم رديف وي که درسنگرمقدم
به اسارت درآمده باشد . بالعکس با نيروي امدادي غيرنظامي - حتي اگردروسط جبهه
دستگير شود - رفتاري کاملا متفاوت دارد ( يا بهتربگويم : بايد رفتاري کاملا متفاوت
داشته باشد ) .
- شايد تعاريف مذکوربه نظرمسخره بيايند اما توجه به همين تعاريف موجب مي شود
که مثلا فردي سالها پس ازترک مخاصمه به عنوان جنايتکارجنگي محاکمه شود ولي
همرديف يا حتي بالادست وي با کوچکترين اتهامي مواجه نشود .
- تجاربي نظير جنگ جهاني دوم نشان داده است که حتي نيروي اشغالگري نظير
آلمان نازي ، حتي پس ازاشغال ،چنانچه اطمينان به غيرنظامي بودن نيروهاي امدادي
داشته باشند ، اجازهء ادامهء فعاليت به نيروهاي مذکور را مي دهند .  
/ 0 نظر / 21 بازدید