سیزده بدر ، سعد است یا نحس ؟

اصلا کاری به این ندارم که میتوان به سعد یا نحس بودن اعداد اعتقاد داشت یا نه .

اینکه این روز را حتما باید برای "در کردن نحسی" به خارج از شهر رفت هم به خود

شما و نحوه تفکر شما مربوط می شود .

اما آنچه را امروزه آشکارا می بینیم و واقعیت هم دارد این است که متاسفانه :

سیزده بدر "روزی نحس برای طبیعت" شده است !

هشدارهای زیادی را هر سال از دوستداران طبیعت می شنویم و می خوانیم

منجمله اینجا  و  اینجا .

به طبیعت احترام بگذاریم و از اطرافیانمان نیز بخواهیم با طبیعت و ساکنین آن

مهربان باشند .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید