بوی گلاب می آيد ...

فيلم کفش هاي ميرزا نوروز را به ياد داريد ؟ اگر خير، خوش به حالتان ! که اصلا دههء
٦٠ را به ياد نمي آوريد ... درقسمتي ازاين فيلم ظرف گلاب ازدست يکي ازاهالي خانه
برزمين مي افتد و مي شکند و رايحهء گلاب تمام محله را پرمي کند . جماعت سائلين و
متکديان هم با تصوراينکه دارند نذري مي دهند به درخانه هجوم برده و الباقي ماجرا...
عين اين صحنه را مي توانيد درصحنهء پراز اکشن سياست خودمان به کرات مشاهده
نماييد .
فعلا که انتخابات مجلس درپيش است و نمايندگاني که تا ديروزحتي هيئت رئيسهء مجلس
هم نمي توانست اثري ازايشان بيابد ( چه رسد به موکلين حوزه نمايندگي ايشان ) برسر
نوبت براي نطق پيش ازدستورحاضربه جانفشاني هستند . خطابه ها هرروزآتشين تر
مي شوند ! تا ديروزحتي ابوي و اخوي ايشان هم گوشي تلفن را برنمي داشتند اما الان
چنانچه شخصآ هم پاسخ ندهند ، منشي تلفني شان قربان صدقهء مخاطب مي رود .
احزاب فصلي و موسمي هم دوباره حلول نموده و درحال ضايع کردن طرف مقابل
هستند . آنها که سياست را خيانت مي ناميدند حالا از همه سياسي تر شده و پشت سرهم
تراکت و بروشور و روزنامه و شب نامه صادر مي کنند ...
کم حادثه اي نيست اين رويداد ! و دورنيست اين اسفند مبارک !
بوي گلاب مي آيد .....
.
/ 0 نظر / 4 بازدید