وام ، تنها يکي ازشاخص هاي انحطاط سيستم بانکي ما

 
چند ماه است که به دنبال وام ضروري ازاين شعبه به شعبه ديگرحواله مي شود ...
تقريبا نااميد شده که رئيس يک شعبه -که دهمين باراست مشکل مرد را درناتواني
مرمت خانهء قديمي اش مي شنود - ازاومي خواهد کاملا جلوبيايد . مرد با تعجب
دستوررا فورا اجرا مي کند . رئيس کارتي ازجيب خود بيرون آورده و ازمرد
مي خواهد سريعا آنرا درجيب خود بگذارد و بعدآ اگرواقعآ !! نياز به پول دارد با
آن شماره ها تماس بگيرد . بلافاصله دربيرون ازشعبه کارت را ازجيب درآورده
و مي خواند :  شرکت ... درخدمت همشهريان گرامي ... انواع وام کارمندي -مسکن
-سپاس - هيئت علمي - ايثارگران - کارآفرينان ... درکمتر از ٤٨ ساعت بامدارک
رسمي ازبانک هاي خصوصي و دولتي ... به ناچاربا يکي ازبيست شمارهء ارائه
شده تماس مي گيرد و سرانجام اينکه شرکت مذکوربراي حل مشکل مردم ! تاسيس
شده ، فقط بسته به مبلغ ومدت وام ازده تا سي درصد کارمزد ناقابل مي گيرد ....
يقين دارد اين کارمزد ناقابل است ! چون شرکت مذکور بايد سهم رئيس شعبه ،
رئيس دايره وام ، بازرسي و... را هم بدهد . 
 
دوستي که دريکي ازکشورهاي همسايه کارمي کند با تعجب ازوضعيت بانکها در
ايران مي گويد درکشورهايي که من ديده ام بانکها براي دادن وام و جذب مشتري
التماس مي کنند . روزي نيست که ويزيتوريک بانک مزاحم! ما نشود و با حرافي
نخواهد به من يا شرکتم وام بدهد ... 
 
چند صفحهء ثابت درروزنامه همشهري اختصاص به شرکتهاي "ثبت شده"اي
دارد که ادعا مي کنند درعرض چند ساعت هرنوع وامي که بخواهيد برايتان
رديف کنند ،حتي ضامن و دفترخانه هم دارند ... يعني آقا ما "لينک" هستيم ،
خيالت جم ، شما هربانکيو بخواي " فونت "شو داريم ... !
/ 0 نظر / 4 بازدید