دخالت های نسنجیده’ ما در طبیعت

یکی دیگر از نمونه های مهم و مشهود در این زمینه ماجرای " آزولا " است که هنوز ادامه دارد .

حدود سال ١٣۶۵  سرخس آزولا وارد ایران شد و از حدود دو سال بعد در مقیاس وسیع بین برنجکاران

شمال توزیع شد . این گیاه بسیار مقاوم و سریع الرشد است و برای چند منظور وارد شد :

می تواند به جای اوره مصرف شود و نیترات خاک را تامین کند - می تواند فاصلهء بین دو کشت

برنج را ، که شالیزار خالی می ماند ، پر کند - با تامین علوفهء دام می تواند درآمد کشاورزان را

بالاتر برد - نیاز به برخی سموم را کاهش دهد ...

اما بلافاصله پس از کشت عوارض خود را نیز نشان داد . توده های متراکم آزولا به سرعت سطح

تالاب انزلی و بسیاری از مانداب های فصلی و دائمی را پوشاند ( حتی بخشی از میانکاله و خزر را )

و کل اکوسیستم گیاهی و جانوری را دگرگون و تباه کرد . و با وجود سالها چاره اندیشی هنوز راه حل

قطعی و مناسبی برای آن نیافته اند ، تا حدی که به شیطان سبز معروف شده است .

/ 0 نظر / 4 بازدید