دهندگان و شمارندگان

هر چی فکر می کنم اسم فیلم یادم نمیاد . یک فیلم خارجی بود تو مایه های

فیلم دار و دسته های نیویورکی . از همین تلویزیون خودمان هم پخش شده است .

جوانی که در زد و خوردهای انتخاباتی شرکت فعال دارد با نصیحت ساده ولی مهم

بزرگتر_خود (فکر کنم پدرش بود) مواجه می شود . او با خونسردی کامل خطاب به

جوان پرشور می گوید که همیشه به خاطر داشته باش !

رای شمارندگان مهم هستند نه رای دهندگان . چون هم تعدادشان خیلی کمتر

است و هم خریدنشان راحت تر است ...

/ 0 نظر / 6 بازدید